DeltaStream™

DeltaStream™ là giải pháp sử dụng công nghệ CDC(Change Data Capture) để giúp người sử dụng có thể xác định,
nắm bắt và chuyển tải các thay đổi trong cơ sở dữ liệu.
Thay vì thực hiện công việc hàng loạt, DeltaStream™ chỉ nắm bắt các ghi chép được thay đổi của cơ sở dữ liệu nguồn theo thời gian thực và di chuyển đến cơ sở dữ liệu mục tiêu nên có thể giảm tối đa việc sử dụng tài nguyên hệ thống vốn cần thiết cho việc xử lý ETL.
Ngoài ra, DeltaStream™ có thể nắm bắt dữ liệu trên hệ thống giao dịch cốt lõi để tích hợp chúng theo thời gian thực.

Kiến trúc hệ thống

Tính năng chính

 • Capture dữ liệu thay đổi theo thời gian thực
  Deltastream™ hỗ trợ xử lý song song chức năng trích xuất, chuyển đổi và chuyền tải để trích xuất dữ liệu đã được thay đổi theo thời gian thực.
 • Giám sát và giải quyết lỗi theo thời gian thực
  Deltastream™ là giải pháp dựa trên GUI cho phép người sử dụng có thể theo dõi dữ liệu theo thời gian thực và khắc phục lỗi.
 • Chuyển đổi và tải dữ liệu ngay lập tức
  Deltastream™ có thể chuyển đổi dữ liệu đã được thay đổi sang định dạng có thể tải vào cơ sở dữ liệu đích rồi tải lên theo thời gian thực.
 • Giảm tối đa gánh nặng tài nguyên hệ thống
  Deltastream™ giảm tối đa việc sử dụng động cơ DB và tài nguyên hệ thống bằng cách sử dụng log giao dịch của DBMS.