IRUDA™

IRUDA ™ là nền tảng tích hợp có kết hợp việc tích hợp dữ liệu dựa trên siêu dữ liệu, chất lượng, phân loại, kiểm chứng, nâng cao, luồng, chia sẻ và sử dụng.
IRUDA™ là nền tảng quản trị dữ liệu giúp tổng hợp việc tích hợp dữ liệu, tiêu chuẩn hóa, quản lý chất lượng và quản lý luồng.
Bằng giải pháp tích hợp hoàn chỉnh, IRUDA™ tạo nên dữ liệu doanh nghiệp mà người sử dụng có thể tin cậy.
Ngoài ra, người sử dụng có thể quản lý vòng đời dữ liệu theo phương thức tập trung trung ương để nâng cao chất lượng và tính nhất quán của thông tin trong toàn tổ chức.

Kiến trúc hệ thống

Tính năng chính

 • Bảo vệ thông tin cá nhân
  : IRUDA™ hỗ trợ tuân thủ các quy định bảo vệ thông tin cá nhân như GDPR và Basel II & III và bảo vệ thông tin cá nhân theo quan điểm đơn nhất sao cho người sử dụng có thể biết ai tạo nên và sở hữu dữ liệu và dữ liệu được sử dụng như thế nào.
 • Tìm kiếm và lọc
  IRUDA™ cung cấp front end lấy người sử dụng làm trung tâm sao cho có thể tìm kiếm siêu dữ liệu của người sử dụng. Người sử dụng có thể tra cứu danh sách ghi chép của công ty theo từng điều kiện thông qua chức năng lọc và tìm kiếm.
 • Danh mục dữ liệu
  IRUDA™ có thể được sử dụng để phân loại đặc điểm của dữ liệu về khía cạnh kinh doanh, kỹ thuật và vận hành để quản lý, giám sát và đo lường các quy trình quản trị dữ liệu trong tương lai.
 • Quản trị dữ liệu toàn doanh nghiệp
  IRUDA™ kết nối thuật ngữ kỹ thuật với thuật ngữ kinh doanh phù hợp với đặc điểm của nó nhằm thể hiện dữ liệu bằng thuật ngữ kinh doanh để người sử dụng kinh doanh và người sử dụng công nghệ thông tin có thể cộng tác với nhau
 • Bảo mật dựa trên vai trò
  IRUDA™ cung cấp khung bảo mật mạnh mẽ giúp kiểm soát sự tiếp cận vào hệ thống, đối tượng kinh doanh, bảng, lĩnh vực… để chỉ người sử dụng được ủy quyền mới có thể tiếp cận thông tin.
 • Lịch sử và kiểm tra
  IRUDA™ bảo quản tất cả các thay đổi được thực hiện tại các mô-đun như hình thành, sửa đổi và xóa dữ liệu. Người sử dụng có thể dễ dàng kiểm tra các ghi chép về việc ai đã chạy gì vào thời gian nào và những gì đối tượng bị ảnh hưởng.