TeraONE™

TeraONE™ cung cấp cho người sử dụng tính năng truyền dữ liệu theo thời gian thực, xử lý dữ liệu hàng loạt, chất lượng dữ liệu doanh nghiệp và khả năng quản lý dữ liệu nên người sử dụng có thể thực hiện các công việc phân tích dữ liệu lớn một cách chi tiết theo định dạng chính xác vào mọi lúc, mọi nơi.
TeraONE™ là nền tảng dữ liệu lớn bao gồm toàn bộ quá trình quản trị và tích hợp dữ liệu. TeraONE™ trích xuất dữ liệu và tải bằng data lake và Hadoop để hỗ trợ chỉnh sửa lỗi và xử lý, giám sát...

Data Platform

Tính năng chính

 • Trích xuất tốc độ cao một lượng lớn dữ liệu
  TeraONE™ có thể di chuyển dữ liệu được lưu trữ trong hệ thống nguồn đa dạng sang Cloud và môi trường quy mô lớn, đồng thời giám sát tài nguyên dữ liệu lớn từ một quan điểm duy nhất để tăng cường việc tuân thủ quy định và quản lý tính năng.
 • Thu thập dữ liệu truyền và thời gian thực
  TeraONE™ có thể thu thập và xử lý dữ liệu theo thời gian thực nên có thể tiến hành tích hợp IoT và truyền dữ liệu để giảm thời gian và tăng hiệu quả của việc chuẩn bị của dữ liệu.
 • Quan điểm đơn nhất về dữ liệu
  TeraONE™ có chức năng sắp xếp trùng khớp và xóa thông tin cốt lõi bị trùng lặp trên toàn bộ nguồn dữ liệu lớn và cung cấp cho khách hàng dữ liệu có liên quan và đáng tin cậy.
 • Tìm kiếm theo thời gian thực
  Có thể sử dụng TeraONE™ để tra cứu và tìm kiếm theo thời gian thực các thông tin siêu dữ liệu và các thông tin liên quan của chúng trên toàn tổ chức.
 • Quản trị dữ liệu
  TeraONE™ cung cấp luồng dữ liệu end-to-end để người sử dụng có thể theo dõi toàn bộ sự di chuyển của dữ liệu và hỗ trợ nhận dạng nhanh chóng bảng, kiểm tra, domain và nội dung báo cáo có liên quan.
 • Bảo mật
  TeraONE™ cho phép người cuối cùng có thể sử dụng và cung cấp chức năng bảo mật là phòng ngừa đăng nhập trùng lặp trong khi thực hiện các công việc tương tự. Ngoài ra, TeraONE™ ghi chép và giám sát hoạt động và tài khoản của người sử dụng để theo dõi ai đang làm việc trên hệ thống nào.
Copyright 2015 DataStreams Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0